Asmens draudimą reglamentuojantys teisės aktai | Draudi

Asmens draudimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/bGZtYURXOB

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8447F63760E9/TAIS_494450

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Valstybės žinios, 1996-06-12, Nr. 55-1287)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8/aOxXEpXPWE

Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2004-03-30, Nr. 47-1567)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.556AA076E6BF/KiWWxXqswG

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko vadybos nutarimas dėl privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ff61d80ecde11e4927fda1d051299fb

Dėl Užsieniečių sveikatos draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2005-03-05, Nr. 31-993)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6A29335CD4B/zMYnbZpsik

Dėl Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimų patvirtinimo (TAR, 2015-12-01, Nr. 19113)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e385da0983511e5a6f4e928c954d72b

2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0092

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0083

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1478533221777&uri=CELEX:32009R0987

Sveikatos draudimas lankantis užsienyje

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_lt.htm

Europos sveikatos draudimo kortelė

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=lt