Draudimo paslaugų digitalizacija. Draudėjų finansinio ir teisinio išprusimo aktualumas bei tobulėjimo būtinybė (II dalis) | Draudi
<< Atgal

2017.12.27.

Draudimo paslaugų digitalizacija. Draudėjų finansinio ir teisinio išprusimo aktualumas bei tobulėjimo būtinybė (II dalis)

Realių draudėjų elgesio pokyčių aktualumas

Draudimo produktų/paslaugų veiksmingumo ir efektyvumo užtikrinimas supaprastinant informacijos atskleidimo reikalavimus yra gyvybiškai svarbus draudėjams renkantis konkrečią draudiminę apsaugą, lyginant skirtingus pasiūlymus pagal konkrečius poreikius, įvertinant ryšį tarp suteikiamos apsaugos apimties ir mokamos įmokos dydžio ir prisiimant atsakomybę už savo finansinius sprendimus. Taigi reikalavimai suteikti kokybišką, tinkamą ir betarpiškai būtiną konkrečiam draudėjui (individui ar verslo subjektui) informaciją iki sutarties sudarymo momento turėtų būti akcentuojami labiau nei didelis duomenų kiekis, ko tikslingumas neretai abejotinas. Pavyzdžiui, kai kurios taisyklės akivaizdžiai praradusios aktualumą, kadangi jose neįvertinta, jog draudimo produktai gali būti įsigyjami internetu, taigi ir nebus galimybės įteikti taisyklių draudėjui, gauti rašytinį jo patvirtinimą apie tinkamą informavimą. Be abejo, tai papildomas iššūkis draudėjams dar kruopščiau vertinti ir priimti finansinius sprendimus. Todėl laikotarpiu, kai nauji technologijų sprendimai gali lemti ir lemia kardinalius draudimo rinkos pokyčius, atsakingai svarstytinas perteklinių reikalavimų ir ribojimų, lemiančių dubliavimą, neproporcingas išteklių sąnaudas, atsisakymas – tikslu siekti digital-friendly, technologiškai neutralaus, objektyviai ir toliaregiškai pagrįsto ir į ateitį orientuoto teisinio reglamentavimo, nedisonuojančio su skaitmeniniu amžiumi. 

Pavyzdžiui, Europoje dar palyginus jauna kibernetinių rizikų draudimo rinka, tačiau imamasi priemonių teisės aktų sąlygojamų ribojimų šalinimui, kad nekiltų kliūčių augančiam kibernetinių rizikų draudimo produktų poreikiui (beje, Lietuvoje kol kas tik draudimo kompanija SE ERGO Insurance ir tik juridiniams asmenims neseniai pristatė kibernetinių rizikų draudimą; apsidraudusiems būtų padengiami ne tik tiesioginiai juridinių asmenų dėl neteisėtų kibernetinių veiksmų patirti nuostoliai, bet ir dėl jų saugomų trečiųjų asmenų duomenų nutekinimo padaryta žala; anksčiau tokias paslaugas teikė tik užsienio draudikai). Be to, aktyviai didinama informacijos visuomenei ir potencialiems draudėjams apie kibernetinio saugumo svarbą sklaida, įskaitant konkrečių incidentų bei su jais susijusios žalos viešinimą. Nuo kitų metų gegužės Lietuvoje įsigaliosiantis ES reglamentas dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis numato administracines baudas, siekiančias iki 20 mln. eurų, arba 4 proc. įmonės metų apyvartos, jei nesilaikoma imperatyvių reikalavimų – tai taip pat yra draudimo nuo kibernetinių rizikų ir padarytos žalos objektas. Štai 2017 m. gegužę Prancūzijos draudimo asociacija parengė specialų leidinį, kuriame pateikiami profesionalų argumentai ir informacija draudėjams, kaip numatyti, įvertinti ir minimizuoti kibernetines rizikas. 2016 m. Jungtinės Karalystės draudikų asociacija paskelbė vadovą, kuriame detalizuojama kibernetinio draudimo svarba, esmė, turinys ir nauda. Nuo praėjusių metų Suomijoje pažangūs draudėjai jau gali sudaryti transporto priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ar Kasko sutartį pateikdami asmens dokumentų fotonuotraukas draudikui, pasirinkdami draudimo apsaugos atitinkamą variantą, likę reikalingi duomenys sugeneruojami automatiškai. Pagrįstai manytina, kad draudikams preciziškai įvykdžius informavimo pareigą, kiekvienu atveju teismai vertintų draudėjų pastangas bei veiksmus priimant konkrečius finansinius sprendimus. Tai neabejotinai įpareigoja ir draudėjus akceptuoti aktualijas. 

Turint galvoje, kad Europos draudimo rinka sudaro 35 % pasaulio draudimo rinkos, tikslinga pritaikyti pažangią Europos, pavyzdžiui, Skandinavijos šalių, patirtį. Kaip pabrėžiama 2016 m. Europos Parlamento studijoje „Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos aspektai“, nacionaliniai parlamentai, finansų sektorius bei pati visuomenė turėtų skirti daugiau dėmesio ir resursų tobulėjimui finansinių paslaugų srityje. 2016 m. Mokumas II sistema, Draudimo paslaugų teikimo direktyvos (IDD) pakeitimai, Draudimo tarpininkų direktyvos (IMD) pakeitimai, įsigaliosiantys 2018 m. vasario 23 d., standartizuota informacijos apie draudimo produktus forma, kitos Europos Komisijos iniciatyvos bei naujausia ESTT jurisprudencija draudimo rinkai esminiais klausimais skatina sektoriaus plėtrą, reikšmingą kokybinį vystymąsi, ženkliai didina draudėjų (savi)apsaugos svarbą, įpareigoja tobulinti duomenų apsaugos draudimo sektoriuje (konfidencialumas, privatumas, kibernetinis saugumas, debesų kompiuterija, etc.) garantijas. Draudėjų atžvilgiu tai suponuoja didesnį kainodaros bei kainų skaidrumą ir jų ryšio su draudimine apsauga aiškumą, tikslesnę ir kokybiškesnę informaciją, kurią turėdami draudėjai priima informuotus sprendimus dėl draudimo produktų įsigijimo, galimybę įsigyti prekes/paslaugas be prievolės kartu įsigyti draudimo produktus, verslo praktikos sąžiningumo ir skaidrumo taisyklę, kad draudėjams neturėtų būti siūloma įsigyti tokių draudimo produktų, kurie akivaizdžiai neatitinka jų poreikių ir interesų. Šiais aspektais detaliai diskutuota šių metų gegužę vykusioje Europos teisės akademijos organizuotoje ES draudimo teisės 2017 konferencijoje. 

Draudimo produktų ir paslaugų skaitmenizavimas įsibėgėja, sukurta daug įvairių įrankių draudimo produktų analizei ir pasirinkimui - palyginamosios programėlės, online skaičiuoklės, mobiliosios aplikacijos, priminimai sutarčių atnaujinimui, įmokų mokėjimui, etc. Ir jų tik daugės. Viena vertus, specialių interneto svetainių ir interaktyvių įrankių pagalba informacija, svarbi draudėjų finansiniam ugdymui, padeda pasiekti platesnę auditoriją, kita vertus, tikslingų programinių priemonių pagalba ji pateikiama ir privalo būti pateikta taip, kad būtų maksimaliai adaptuota ir aktuali individualiam draudėjui. Kaip yra pabrėžęs ESTT, tai svarbu, kadangi draudėjo padėtis yra mažiau palanki nei draudiko tiek dėl galimybių derėtis, tiek dėl informacijos lygio, ir dėl to draudėjas ne visada gali daryti įtakos deryboms ar sutarties sąlygų turiniui (2012 m. kovo 15 d. sprendimas byloje Jana Pereničov ir Vladislav Perenič prieš SOS financ spol. s r. o.; 2013 m. kovo 14 d. sprendimas byloje Mohamed Aziz prieš Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa); 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Monika Kušionova prieš SMART Capital a.s.; 2015 m. spalio 1 d. sprendimas byloje ERSTE Bank Hungary Zrt prieš Attila Sugar). Taigi vienas didžiausių ateities iššūkių – perėjimas nuo didėjančio sąmoningumo, finansinių pasekmių bei teisinės atsakomybės suvokimo prie realių draudėjų elgesio pokyčių informuotų sprendimų ir finansinės atsakomybės prisiėmimo linkme. 

Straipsnis parengtas advokatės Ievos Balčiūnaitės, bendradarbiaujant su Draudėjų asociacija

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal

Kitos naujienos:

Draudžiamasis įvykis

Draudžiamasis įvykis yra juridinis faktas, kuriam įvykus draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką. Draudžiamojo įvykio apibrėžtis yra esminė draudimo sutarties sąlyga, kylanti iš įstatyminės draudimo sutarties sampratos (Civilinio kodekso 6.987 straipsnis). Draudžiamasis įvykis nustatomas draudimo sutartyje arba įstatyme. Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo santykiams būdinga tai, kad draudžiamasis įvykis yra nustatytas įstatymo. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme draudžiamasis eismo įvykiu laikomas toks įvykis, kuriam įvykus pagal šį įstatymą turi būti išmokama išmoka. Aiškinant eismo įvykio sampratą reikia vadovautis ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymu, kuriame nustatyta, kad eismo įvykis tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo arba buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. Sistemiškai aiškinant šių teisės aktų nuostatas, draudiko prievolė mokėti draudimo išmoką kyla ne dėl bet kurio įvykio, o tik dėl tokio, dėl kurio kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Draudimo teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pasisakoma, kad draudžiamajam įvykiui yra būdingi tikėtinumo ir atsitiktinumo požymiai. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimo sutartis yra atsitikimo rizikos draudimas. Draudimo sutarties sudarymo metu abi draudimo sutarties šalys nežino ir neturi žinoti, kad draudžiamasis įvykis būtinai įvyks. Ir jei bent viena šalis žino apie draudimo įvykio neišvengiamumą, draudimo sutartis prieštarauja draudžiamojo įvykio sampratai. Draudimo teisinių santykių teisiniu reguliavimu visų pirma siekiama užtikrinti nukentėjusiojo interesų apsaugą. Todėl vadovaujantis šiuo draudimo teisinių santykių principu, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką nukentėjusiajam net ir tada, kai ši žala padaryta tyčia. Tačiau tokiu atveju draudikas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš bylų yra nurodęs, kad tas faktas, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus, draudimo santykiuose paprastai pripažįstamas nedraudžiamuoju įvykiu, tačiau civilinės atsakomybės atveju – jei padaroma žala tretiesiems asmenims eismo įvykio metu – tai pripažįstama draudžiamuoju įvykiu nepaisant to, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus.

Plačiau >>

Draudiko teisė reikalauti grąžinti dalį išmokėtos draudimo išmokos jeigu draudėjas nesilaikė pareigos informuoti apie draudimo rizikos padidėjimą

Dažnai savo transporto priemonę duodame vairuoti vaikams, draugams ar kitiems asmenims net susimąstydami, kokios gali kilti pasekmės tuo atveju, jeigu toks asmuo padarys eismo įvykį. Sudarydami draudimo sutartį atkreipiame dėmesį į draudimo įmokos dydį, tačiau dažnai neįvertiname aplinkybių, kuriems asmenims suteiksime teisę vairuoti apdraustą transporto priemonę, o suteikus teisę tokiems asmenims vairuoti, papildomai nepranešame draudikui dėl draudimo rizikos pasikeitimo, tuo pažeisdami draudimo sutarties šalių pareigą kuo glaudžiau bendradarbiauti ir kooperuotis sudarant ir vykdant draudimo sutartį. Toks šalių kooperavimasis pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuris draudikui leidžia prognozuoti savo sutartinių įsipareigojimų mastą, o draudėjui – užsitikrinti nuostolių atlyginimo rizikos perkėlimą. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau – TPVCAPDĮ) yra atskirai įtvirtina draudėjo pareigą pateikti visą draudiko prašomą informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, o draudikui nustato teisę, prieš sudarant sutartį, šią informaciją patikrinti, taip pat apžiūrėti transporto priemonę. Pažymėtina, kad draudikas, vertindamas draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitus draudimo rizikai turinčius reikšmės objektyvius kriterijus, kartu užtikrindamas, kad vienodo rizikos lygio asmenų grupei būtų taikomos vienodos draudimo įmokų ir draudimo išmokų apskaičiavimo sąlygos. Draudėjo pareiga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1010 str. 1 d. Draudimo sąlygose dažniausiai būna nustatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie padidėjusią draudimo riziką. Laikytina, kad rizika pasikeičia, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui sumažėjimu ar padidėjimu, ir jeigu draudikas draudimo sutartyje, kad tokia aplinkybė turi įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, o visais kitais atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendradarbiavimo pareigos nevykdymo pasekmė - neigiamų padarinių atsiradimas, suteikiantis draudikui teisę pateikti draudėjui atgręžtinį reikalavimą atlyginti dalį trečiajam asmeniui išmokėtų sumų. Ši draudiko teisė yra įtvirtinta ir TPVCAPDĮ 22 straipsnyje, kuriame yra nustatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Reikalaujamos grąžinti sumos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į pareigų pažeidimo pobūdį, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Pagal Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisykles, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu: 1. sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), arba nesuteikė atsakingam draudikui jo prašomos teisingos informacijos (62.1 punktas); 2. draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka (62.2 punktas). Šios nuostatos buvo ne kartą nagrinėtos ir aiškintos teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, draudikams yra suteikta galimybė nustatyti skirtingas įmokas asmenims, priklausomai nuo skirtingo tikėtinumo laipsnio draudikui sukurti tikimybę vykdyti įsipareigojimus trečiojo asmens naudai. Draudimo riziką draudžiant civilinę atsakomybę sudaro draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybė ir jo sukeltų nuostolių tikėtinas dydis. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Teisę nustatyti ir apskaičiuoti draudimo įmokos dydį turi draudikas, o draudimo įmoka turi būti nustatoma atsižvelgiant į draudiko suteikiamą draudimo apsaugą draudėjui (apdraustiesiems), taip pat draudimo įmoka turi būti proporcinga draudiko prisiimamiems įsipareigojimams pagal draudimo sutartį bei nepažeisti draudėjo (apdraustųjų) interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2013). Šiame kontekste, pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kontekste, asmenų, neturinčių dvejų metų vairavimo patirties, vairavimas yra rizikingesnis, todėl draudikas turi teisę nustatyti, kad tokių asmenų mokama draudimo įmoka yra didesnė už vairavimo patirtį turinčių vairuotojų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2014). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad nustatant, į kokio dydžio draudimo išmokos dalies grąžinimą pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį ir Taisyklių 62.2 punktą konkrečiu atveju įgijo teisę draudikas, turi būti atsižvelgiama į tai, kokia apimtimi draudikui neatskleistos aplinkybės nulėmė draudimo rizikos padidėjimą lyginant su rizika, nustatyta remiantis aplinkybėmis, kurias draudėjas atskleidė draudikui sudarant draudimo sutartį, ir ar šios aplinkybės yra susijusios su draudžiamuoju įvykiu. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėse yra numatyta, kad atsakingas draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos. Kokie gi yra teismo sprendimai šiuo klausimu? Vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtų bylų (2014 m. kovo 4 d. civilinė byla Nr. 3K-3-55/2014) buvo keliamas klausimas dėl draudiko teisės reikalauti dalies išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo Taisyklių 62.2 punkto pagrindu apimties tuo atveju, kai draudėjas pažeidė pareigą informuoti apie draudimo rizikos pasikeitimą dėl to, kad apdrausta transporto priemonė perduota valdyti draudimo sutartyje nustatyto amžiaus ir (ar) vairavimo stažo neturintiems asmenims. Šioje byloje teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria iš draudėjo priteista 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Šioje byloje buvo įvertintas draudimo sutarties pažeidimo pobūdis – t. y. pirminis draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį turėjo beveik dvidešimt vienerių metų vairavimo stažą, tuo tarpu naujasis transporto priemonės savininkas -asmuo iš kurio draudikas reikalavo išmokos grąžinimo, neturėjo sutartyje numatyto dvejų metų vairavimo stažo ir apie šią aplinkybę, dėl kurios pasikeitė draudimo rizika, nepranešė draudikui. Kaip pagrindą priteisti iš kasatoriaus maksimalią teisės aktuose nustatytą išmokėtos sumos dalį teismas nurodė tai, kad transporto priemonės valdytojo amžius ir vairavimo stažas yra reikšmingi veiksniai vertinant draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybę, nes jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas yra rizikingesnis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo aspektu. Pabrėžtina, kad tiek transporto priemonės valdytojo amžius, tiek vairavimo stažas laikytinos aplinkybėmis, galinčiomis nulemti draudimo riziką. Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje byloje (2016 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. e3K-3-380-969/2016) teismas pažymėjo, savaime negalima visais atvejais laikyti, kad jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas visais atvejais padidina draudimo riziką tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Šioje byloje teismas vertino kokio išmokėtos draudimo išmokos dydžio gali reikalauti draudikas tuo atveju, kai transporto priemonės valdytojas eismo įvykio metu buvo 27 metų amžiaus ir turėjo 6 metų vairavimo stažą, tuo tarpu draudimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į draudimo riziką, apskaičiuotą remiantis tuo, kad transporto priemonę vairuos ne jaunesnis nei 30 metų amžiaus ir turintis ne mažesnį nei 7 metų vairavimo stažą asmuo. Teismas pažymėjo, kad tai reiškė, kad draudimo rizika dėl nepranešimo apie aplinkybes, susijusias su transporto priemonės valdytojo amžiumi ir vairavimo stažu, negalėjo pasikeisti tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, draudimo rizikos pasikeitimas, apie kurį draudikas nebuvo informuotas, nagrinėjamu atveju nebuvo žymus, todėl sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovui iš kasatoriaus priteista maksimali teisės aktuose nustatyta suma yra per didelė. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir taikydamas draudimo rizikos padidėjimo kriterijų, teismas nusprendė priteistiną sumą sumažinti iki 25 proc. išmokėtos draudimo išmokos.

Plačiau >>