Pareiga pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą | Draudi
<< Atgal

2016.12.29.

Pareiga pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą

Draudimo sutartis yra grindžiama didžiausiu šalių pasitikėjimu, todėl jos šalims yra nustatyta didesnė pareiga bendradarbiauti ir kooperuotis, didesnis atidumo ir rūpestingumo viena kitos atžvilgiu laipsnis. Draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, turi įvertinti draudimo riziką. Vykdydamas šią pareigą, jis vertina draudėjo pateiktą informaciją, nes faktai, kuriais remiantis gali būti nustatyta draudimo rizika, žinomi paprastai tik draudėjui. CK 6.993 straipsnio 1 dalyje nustatyta draudėjo pareiga suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui. Draudikas, pasitikėdamas draudėjo atskleidžiamais faktais ir prisiimdamas riziką, mano, kad draudėjas nenuslėpė jokių draudžiamojo įvykio tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui reikšmingų aplinkybių. Draudėjo pateikta informacija gali lemti draudiko sprendimą prisiimti ar neprisiimti draudimo riziką, draudimo sutarties sąlygas, tarp jų ir draudimo įmokos bei draudimo išmokos dydžius.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2014 nagrinėjo teisės klausimus dėl draudėjo pareigos atskleisti informaciją, turinčią esminę reikšmę draudimo teisiniams santykiams, vykdymo pažeidimo teisinių padarinių, įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą nustatančių proceso taisyklių. Ieškovė prašė iš atsakovo – draudimo bendrovės - priteisti tam tikro dydžio draudimo išmoką ir savo ieškinio reikalavimus motyvavo tuo, jog su atsakovu ji buvo sudariusi draudimo sutartį, kuria investiciniu gyvybės draudimu apdraudė savo brolį laikotarpiui nuo 2009 m. spalio 30 d. iki 2018 m. sausio 31 d, o šis 2010 m. rugsėjo 13 d. mire. Mirties priežastis – išeminė kardiomiopatija. Draudikas atsisakė mokėti draudimo išmoką, nes sudarant draudimo sutartį buvo pateikta neteisinga informacija, kuri turėjo esminę reikšmę draudikui priimant sprendimą sudaryti draudimo sutartį; kad prašyme sudaryti sutartį nebuvo nurodyta, kad apdraustasis serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, tačiau apeliacinės instancijos teismas ir kasacinis teismas buvo vieningos nuomonės – ieškinys turi būti atmestas. Atsakovas – draudimo bendrovė – į bylą pateikė įrodymus, jog jokia draudimo bendrovė, žinodama apie sveikatos sutrikimams, kurie buvo nustatyti apdraustajam, nebūtų sudariusi gyvybės draudimo sutarties. Kasacinis teismas padarė išvadą, jog apdraustasis žinojo ligas, kuriomis sirgo, todėl sudarant gyvybės draudimo sutartį į klausimą dėl širdies ligų turėjo atsakyti deklaruodamas tokias ligas, tačiau to aplaidžiai nepadarė, dėl tos priežasties draudimo bendrovė turėjo teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Ši nutartis parodo, kaip yra svarbu sutarties sudarymo metu pateikti draudimo bendrovei, kaip įmanoma, tikslesnę, teisingesnę ir detalesnę informaciją, nes to nepadarius vėliau gali kilti ginčų su draudiku.

Jeigu tam tikros aplinkybės, kurios turi įtakos draudimo rizikos padidėjimui, neegzistavo sutarties sudarymo metu, tačiau atsirado draudimo sutarties galiojimo metu, draudėjas turi pareigą per draudimo taisyklėse nustatytą terminą ir šiose taisyklėse nustatytu būdu pranešti draudikui apie tokių aplinkybių atsiradimą. Draudikas, įvertinęs atsiradusias aplinkybes, gali priimti sprendimą, jog yra reikalinga pakeisti draudimo sutarties sąlygas, pvz., padidinti draudimo įmokas, nes padidėjo draudimo rizika.

Būsto draudimo atveju draudimo rizikos padidėjimo atvejams dažniausiai yra priskiriamos tokios aplinkybės, kaip turto perdavimas naudoti tretiesiems asmenims nuomos ar panaudos pagrindu, jeigu tai nėra nurodyta draudimo sutartyje; komercinės veiklos vykdymas apdrausto turto buvimo vietoje, jeigu tai nėra nurodyta draudimo sutartyje; apdrausto turto naudojimo paskirties pasikeitimas., pvz., gyvenamasis namas apdraustas kaip nuolat gyvenamas, o tampa negyvenamu; pasikeičia kitos aplinkybės, nurodytos sudarant sutartį ar draudimo sutarties sudarymo metu ir galinčios turėti įtakos draudimo rizikos padidėjimui.

Lietuvos Bankas 2016-03-30 sprendimu “Dėl N.G. ir AB “Lietuvos draudimo” ginčo nagrinėjimo nustatė, kad  pareiškėja ir draudikas sudarė Būsto draudimo sutartį, kurios pagrindu buvo išduotas būsto draudimo liudijimas ir kuria buvo apdraustas pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris vėliau sudegė. Draudikas, vadovaudamasis draudimo sutartimi, įvyko pripažino draudžiamuoju, priėmė sprendimą išmokėti draudimo išmoką, tačiau nusprendė ją sumažinti, motyvuodamas tuo, jog pagal Būsto draudimo taisykles draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu draudėjas nepranešė draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą ir dėl to buvo patirti arba padidėjo draudėjo nuostoliai. Administruodamas žalą draudikas konstatavo, kad draudėja, apdrausdama turtą nurodė, jog gyvenamasis namas yra nuolat gyvenamas, tačiau žalos administravimo procese paaiškėjo, jog būstas buvo ne nuolat gyvenamas, ir pastaroji aplinkybė turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su draudžiamojo įvykio kilimu ir žalos dydžiu. Jeigu apdraustame pastate būtų nuolat gyvenama, gaisras galėtų būti pastebėtas laiku ir būtų užkirstas kelias tolimesniam turto naikinimui, todėl ir nuostoliai būtų mažesni, t. y. pastatai nebūtų sudegę iki pamatų. Lietuvos Bankas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, t. y. į tai, kad Policijos komisariato pateiktoje išvadoje bei pačios pareiškėjos turto apžiūros akte patvirtinta informacija, kad apdrausti pastatai nėra nuolat gyvenami (draudimo liudijime nurodyta priešingai, kad draudžiami objektai – nuolat gyvenami pastatai), ir į tai, kad nėra pateikta duomenų, jog minėta informacija draudikui prieš sudarant draudimo sutartį būtų buvusi atskleista, padarė išvadą, kad šios aplinkybės buvo esminės, apie jas pareiškėja privalėjo informuoti draudiką prieš sudarydama sutartį; taipogi laikė, kad šios aplinkybės lėmė draudimo rizikos padidėjimą ir žalos atsiradimą ir padarė išvadą, kad draudikas, remdamasis draudimo sutarties sąlygomis ir pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatomis, pagrįstai sumažino draudimo išmoką.

Kaip jau minėta, draudėjas turi pareigą per draudimo taisyklėse nustatytą terminą pranešti draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, tačiau būna atvejų, jog nenorėdami mokėti didesnės įmokos, draudėjai šios pareigos nevykdo arba, nebūdami tinkamai susipažinę su draudimo taisyklėmis, apie tokią pareigą net nežino. Tokiu atveju draudėjas rizikuoja, jog jo interesai,  įvykus draudžiamajam įvykiui, nebus patenkinti. Jeigu draudėjas nepraneša apie naujų aplinkybių, lemiančių draudimo rizikos padidėjimą, atsiradimą, atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo bendrovė gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba priimti sprendimą sumažinti mokėtinos draudimo išmokos sumą. Šiuo atveju draudimo bendrovės sprendimas gali priklausyti nuo to, ar draudėjas apie draudimo rizikos padidėjimą nepranešė tyčia ar dėl neatsargumo bei kitų reikšmingų aplinkybių. Nesutinkant su draudiko priimtu sprendimu, savo pažeistas teises galima ginti įstatymų nustatyta tvarka.

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal

Kitos naujienos:

Draudžiamasis įvykis

Draudžiamasis įvykis yra juridinis faktas, kuriam įvykus draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką. Draudžiamojo įvykio apibrėžtis yra esminė draudimo sutarties sąlyga, kylanti iš įstatyminės draudimo sutarties sampratos (Civilinio kodekso 6.987 straipsnis). Draudžiamasis įvykis nustatomas draudimo sutartyje arba įstatyme. Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo santykiams būdinga tai, kad draudžiamasis įvykis yra nustatytas įstatymo. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme draudžiamasis eismo įvykiu laikomas toks įvykis, kuriam įvykus pagal šį įstatymą turi būti išmokama išmoka. Aiškinant eismo įvykio sampratą reikia vadovautis ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymu, kuriame nustatyta, kad eismo įvykis tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo arba buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. Sistemiškai aiškinant šių teisės aktų nuostatas, draudiko prievolė mokėti draudimo išmoką kyla ne dėl bet kurio įvykio, o tik dėl tokio, dėl kurio kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Draudimo teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pasisakoma, kad draudžiamajam įvykiui yra būdingi tikėtinumo ir atsitiktinumo požymiai. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimo sutartis yra atsitikimo rizikos draudimas. Draudimo sutarties sudarymo metu abi draudimo sutarties šalys nežino ir neturi žinoti, kad draudžiamasis įvykis būtinai įvyks. Ir jei bent viena šalis žino apie draudimo įvykio neišvengiamumą, draudimo sutartis prieštarauja draudžiamojo įvykio sampratai. Draudimo teisinių santykių teisiniu reguliavimu visų pirma siekiama užtikrinti nukentėjusiojo interesų apsaugą. Todėl vadovaujantis šiuo draudimo teisinių santykių principu, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką nukentėjusiajam net ir tada, kai ši žala padaryta tyčia. Tačiau tokiu atveju draudikas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš bylų yra nurodęs, kad tas faktas, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus, draudimo santykiuose paprastai pripažįstamas nedraudžiamuoju įvykiu, tačiau civilinės atsakomybės atveju – jei padaroma žala tretiesiems asmenims eismo įvykio metu – tai pripažįstama draudžiamuoju įvykiu nepaisant to, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus.

Plačiau >>

Draudiko teisė reikalauti grąžinti dalį išmokėtos draudimo išmokos jeigu draudėjas nesilaikė pareigos informuoti apie draudimo rizikos padidėjimą

Dažnai savo transporto priemonę duodame vairuoti vaikams, draugams ar kitiems asmenims net susimąstydami, kokios gali kilti pasekmės tuo atveju, jeigu toks asmuo padarys eismo įvykį. Sudarydami draudimo sutartį atkreipiame dėmesį į draudimo įmokos dydį, tačiau dažnai neįvertiname aplinkybių, kuriems asmenims suteiksime teisę vairuoti apdraustą transporto priemonę, o suteikus teisę tokiems asmenims vairuoti, papildomai nepranešame draudikui dėl draudimo rizikos pasikeitimo, tuo pažeisdami draudimo sutarties šalių pareigą kuo glaudžiau bendradarbiauti ir kooperuotis sudarant ir vykdant draudimo sutartį. Toks šalių kooperavimasis pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuris draudikui leidžia prognozuoti savo sutartinių įsipareigojimų mastą, o draudėjui – užsitikrinti nuostolių atlyginimo rizikos perkėlimą. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau – TPVCAPDĮ) yra atskirai įtvirtina draudėjo pareigą pateikti visą draudiko prašomą informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, o draudikui nustato teisę, prieš sudarant sutartį, šią informaciją patikrinti, taip pat apžiūrėti transporto priemonę. Pažymėtina, kad draudikas, vertindamas draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitus draudimo rizikai turinčius reikšmės objektyvius kriterijus, kartu užtikrindamas, kad vienodo rizikos lygio asmenų grupei būtų taikomos vienodos draudimo įmokų ir draudimo išmokų apskaičiavimo sąlygos. Draudėjo pareiga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1010 str. 1 d. Draudimo sąlygose dažniausiai būna nustatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie padidėjusią draudimo riziką. Laikytina, kad rizika pasikeičia, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui sumažėjimu ar padidėjimu, ir jeigu draudikas draudimo sutartyje, kad tokia aplinkybė turi įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, o visais kitais atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendradarbiavimo pareigos nevykdymo pasekmė - neigiamų padarinių atsiradimas, suteikiantis draudikui teisę pateikti draudėjui atgręžtinį reikalavimą atlyginti dalį trečiajam asmeniui išmokėtų sumų. Ši draudiko teisė yra įtvirtinta ir TPVCAPDĮ 22 straipsnyje, kuriame yra nustatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Reikalaujamos grąžinti sumos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į pareigų pažeidimo pobūdį, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Pagal Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisykles, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu: 1. sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), arba nesuteikė atsakingam draudikui jo prašomos teisingos informacijos (62.1 punktas); 2. draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka (62.2 punktas). Šios nuostatos buvo ne kartą nagrinėtos ir aiškintos teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, draudikams yra suteikta galimybė nustatyti skirtingas įmokas asmenims, priklausomai nuo skirtingo tikėtinumo laipsnio draudikui sukurti tikimybę vykdyti įsipareigojimus trečiojo asmens naudai. Draudimo riziką draudžiant civilinę atsakomybę sudaro draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybė ir jo sukeltų nuostolių tikėtinas dydis. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Teisę nustatyti ir apskaičiuoti draudimo įmokos dydį turi draudikas, o draudimo įmoka turi būti nustatoma atsižvelgiant į draudiko suteikiamą draudimo apsaugą draudėjui (apdraustiesiems), taip pat draudimo įmoka turi būti proporcinga draudiko prisiimamiems įsipareigojimams pagal draudimo sutartį bei nepažeisti draudėjo (apdraustųjų) interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2013). Šiame kontekste, pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kontekste, asmenų, neturinčių dvejų metų vairavimo patirties, vairavimas yra rizikingesnis, todėl draudikas turi teisę nustatyti, kad tokių asmenų mokama draudimo įmoka yra didesnė už vairavimo patirtį turinčių vairuotojų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2014). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad nustatant, į kokio dydžio draudimo išmokos dalies grąžinimą pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį ir Taisyklių 62.2 punktą konkrečiu atveju įgijo teisę draudikas, turi būti atsižvelgiama į tai, kokia apimtimi draudikui neatskleistos aplinkybės nulėmė draudimo rizikos padidėjimą lyginant su rizika, nustatyta remiantis aplinkybėmis, kurias draudėjas atskleidė draudikui sudarant draudimo sutartį, ir ar šios aplinkybės yra susijusios su draudžiamuoju įvykiu. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėse yra numatyta, kad atsakingas draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos. Kokie gi yra teismo sprendimai šiuo klausimu? Vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtų bylų (2014 m. kovo 4 d. civilinė byla Nr. 3K-3-55/2014) buvo keliamas klausimas dėl draudiko teisės reikalauti dalies išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo Taisyklių 62.2 punkto pagrindu apimties tuo atveju, kai draudėjas pažeidė pareigą informuoti apie draudimo rizikos pasikeitimą dėl to, kad apdrausta transporto priemonė perduota valdyti draudimo sutartyje nustatyto amžiaus ir (ar) vairavimo stažo neturintiems asmenims. Šioje byloje teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria iš draudėjo priteista 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Šioje byloje buvo įvertintas draudimo sutarties pažeidimo pobūdis – t. y. pirminis draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį turėjo beveik dvidešimt vienerių metų vairavimo stažą, tuo tarpu naujasis transporto priemonės savininkas -asmuo iš kurio draudikas reikalavo išmokos grąžinimo, neturėjo sutartyje numatyto dvejų metų vairavimo stažo ir apie šią aplinkybę, dėl kurios pasikeitė draudimo rizika, nepranešė draudikui. Kaip pagrindą priteisti iš kasatoriaus maksimalią teisės aktuose nustatytą išmokėtos sumos dalį teismas nurodė tai, kad transporto priemonės valdytojo amžius ir vairavimo stažas yra reikšmingi veiksniai vertinant draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybę, nes jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas yra rizikingesnis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo aspektu. Pabrėžtina, kad tiek transporto priemonės valdytojo amžius, tiek vairavimo stažas laikytinos aplinkybėmis, galinčiomis nulemti draudimo riziką. Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje byloje (2016 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. e3K-3-380-969/2016) teismas pažymėjo, savaime negalima visais atvejais laikyti, kad jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas visais atvejais padidina draudimo riziką tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Šioje byloje teismas vertino kokio išmokėtos draudimo išmokos dydžio gali reikalauti draudikas tuo atveju, kai transporto priemonės valdytojas eismo įvykio metu buvo 27 metų amžiaus ir turėjo 6 metų vairavimo stažą, tuo tarpu draudimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į draudimo riziką, apskaičiuotą remiantis tuo, kad transporto priemonę vairuos ne jaunesnis nei 30 metų amžiaus ir turintis ne mažesnį nei 7 metų vairavimo stažą asmuo. Teismas pažymėjo, kad tai reiškė, kad draudimo rizika dėl nepranešimo apie aplinkybes, susijusias su transporto priemonės valdytojo amžiumi ir vairavimo stažu, negalėjo pasikeisti tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, draudimo rizikos pasikeitimas, apie kurį draudikas nebuvo informuotas, nagrinėjamu atveju nebuvo žymus, todėl sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovui iš kasatoriaus priteista maksimali teisės aktuose nustatyta suma yra per didelė. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir taikydamas draudimo rizikos padidėjimo kriterijų, teismas nusprendė priteistiną sumą sumažinti iki 25 proc. išmokėtos draudimo išmokos.

Plačiau >>